S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
Ok

Z Ľ A V Y

NAŠA CENA 0,80 EUR
skladom
NAŠA CENA 0,74 EUR
skladom

TOP PRODUKTY

NAŠA CENA 0,69 EUR
skladom
NAŠA CENA 0,69 EUR
skladom
NAŠA CENA 0,69 EUR
skladom

KONTAKTY

Otavius, spol. s r.o.
Cambelová 13
976 13 Slovenská Ľupča
tel: +421 905 707 619
info@hobbyshop.sk
tel.kontakt je možný
Po-Pia od 8,30 do 16,30 hod.

» OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

www.hobbyshop.sk

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.hobbyshop.sk (ďalej len „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom (ďalej len „predávajúci“) je:

Otavius, spol. s  r.o.

Cambelová 13

976 13 Slovenská Ľupča

 

IČO: 50376837

DIČ: 2120298994

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddelenie Sro, vložka 30056/S

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK16 0200 0000 0037 0045 2853

BIC (SWIFT kód): SUBASKBX

email: hobbyshop@hobbyshop.sk

telefonický kontakt: +421 905 707 619

Predávajúci  je platcom DPH.

1.2. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. O elektronickom obchode, zákonom 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky  zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.hobbyshop.sk, na základe ktorej predávajúci dodá tovar ponúkaný na tomto e-shope kupujúcemu.

1.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy na diaľku. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy, si hradí kupujúci sám.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.

Zmluva uzatvorená na diaľku a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

1.6. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

1.7. V prípade uzatvorenia zmluvy s medzinárodným prvkom sa zmluvné strany výslovne dohodli, že právne vzťahy medzi nimi sa budú riadiť právnym poriadkom a platnými zákonmi Slovenskej republiky.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

2.2. Zmluva uzavretá na diaľku - je zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

2.3. Doplnková zmluva - je zmluva, na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že spotrebiteľ po zániku zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

2.4. Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.5. Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.6. Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo využíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

2.7. Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.

2.8. Objednávkový formulár - elektronický formulár, ktorý obsahuje označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, osobné údaje kupujúceho, miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

2.9. Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.hobbyshop.sk,  ktorá obsahuje najmä názov tovaru, popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a aktuálnu cenu. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru a cien sú účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke www.hobbyshop.sk.

3. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE  ZMLUVY NA DIAĽKU

3.1.Návrhom na uzavretie zmluvy na diaľku je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovom obchode www.hobbyshop.sk. Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky  uverejnenej na e-shope www.hobbyshop.sk. Tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Kúpiť", čím je produkt automaticky vložený do "Košíka". Po ukončení výberu produktov klikne na tlačidlo "Košík", kde vyplní potrebné údaje – spôsob dopravy, osobné údaje a objednávku potvrdí tlačidlom „Odoslať objednávku“.

3.2. K uzatvoreniu zmluvy na diaľku, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie tejto zmluvy (za ktorý sa považuje záväzná objednávka kupujúceho cez e-shop www.hobbyshop.sk ) a písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy na diaľku zo strany predávajúceho.

3.3. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.hobbyshop.sk sú záväzné. Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy na diaľku. Zároveň odoslaním objednávkového formulára kupujúci (spotrebiteľ) potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

3.4. Predmetom uzavretej  zmluvy na diaľku je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania kupujúcim v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné náklady.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo stornovať objednávku / zmluvu na diaľku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 pracovných dní na účet spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo časť objednávky  aj v prípade, že sa daný tovar nevyrába, podstatne sa u dodávateľa zmenila jeho cena a rovnako aj v prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim z dôvodu nepravdivo uvedených údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku / zmluvu na diaľku v prípade, že objednávka nebola kupujúcim uhradená do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania údajov k platbe predávajúcim. Predávajúci informuje kupujúceho o zrušení jeho objednávky prostredníctvom mailu, ktorý uviedol v objednávkovom formulári.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Kúpna cena tovaru je uvádzaná v mene Eur. Predávajúci  je platcom DPH.

5.2. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa ním zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania.

5.3. Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy sa kupujúci zaväzuje uhradiť predávajúcemu jedným zo spôsobov, ktoré si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia  zmluvy na diaľku.

5.5. Pri bezhotovostnej platbe je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5.6. Predávajúci vystaví na základe zmluvy na diaľku daňový doklad – faktúru.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1. Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku.  Spotrebiteľ si je vedomý, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.  Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 7 pracovných dní od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho. Spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to okolnosti vyžadujú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný možný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s predávajúcim na náhradnom plnení.

6.2. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. Pokiaľ kupujúci uviedol spôsob prepravy osobný odber, bude kupujúci po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom. Táto informácia bude zaslaná kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania pri osobnom odbere je adresa sídla predávajúceho uvedená v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber tovaru je možný len po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim v dohodnutom termíne.

6.3. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo zamestnancovi zvoleného dopravcu.

6.4. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

6.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6.6. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku a od kupujúceho požadovať náhradu vynaložených nákladov na doručenie súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

7. PREVZATIE TOVARU

7.1. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených nedostatkoch  spôsobených počas prepravy.  Kupujúci je zároveň povinný bezodkladne o tom informovať predávajúceho prostredníctvom emailu info@hobbyshop.sk.

7.2. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených nedostatkoch s doručovateľom, je predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

7.3. Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdené jej prevzatie, stáva sa zásielka vlastníctvom kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené so Slovenskou poštou, a.s..  Kupujúci je povinný po prevzatí bezodkladne prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky oznámiť predávajúcemu  najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Zásielku je  nutné zachovať v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

7.4. Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom  termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky), môže kupujúci kontaktovať predávajúceho za účelom zaslania čísla zásielky a následného dohľadania v online systéme Slovenskej pošty, a.s. Pokiaľ by kupujúci zistil, že Slovenská pošta stratila zásielku, je povinný bezodkladne  informovať predávajúceho, avšak najneskôr do 18 dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky.

7.5. Pokiaľ  kupujúci bezodkladne neinformuje  predávajúceho o strate zásielky  do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

8. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE

8.1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá zmluve uzatvorenej na diaľku, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.  Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

8.2. Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

8.3. Reklamácie sú vybavované v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

8.4. Postup vybavovania reklamácií. Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese sídla predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese info@hobbyshop.sk. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.hobbyshop.sk (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vystaví kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma uznanej reklamácie za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude poukázaná na účet kupujúceho uvedeného v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

V zmysle zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na spotrebiteľovu žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo ak na ňu do 30 dní od jej odoslania neodpovedal, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Spotrebiteľ je oprávnený  použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ  pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ  môže priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu na podporu svojej sťažnosti.

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. V zmysle § 7 ods.1 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je kupujúci - spotrebiteľ, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

10.2. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

10.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.4. V zmysle § 7 ods. 6 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo plniť s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody  o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

10.5. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe  zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačné formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na www.hobbyshop.sk (tu).

10.6. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.7. Predávajúci po prijatí odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom, ihneď poskytne spotrebiteľovi potvrdenie o prijatí odstúpenia od zmluvy.

10.8. Odstúpením kupujúceho od zmluvy na diaľku sa zmluva od začiatku zrušuje.

10.9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.10. Kupujúci je povinný v uvedenej lehote zaslať tovar predávajúcemu. Tovar je potrebné poslať na adresu sídla predávajúceho formou doporučenej poistenej zásielky. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť. Zásielka musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Tovar kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierka nebude predávajúcim prevzatá.

10.11. V odstúpení od zmluvy je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, tovar, na ktorý sa vzťahuje odstúpenie od zmluvy, kontaktné údaje.

10.12. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

10.13. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odstúpenie od zmluvy na diaľku je účinné dňom, keď je doručené predávajúcemu.

10.14. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.

10.15. Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, predávajúci vráti kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné.

10.16. Kúpnu cenu vráti predávajúci kupujúcemu  bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

10.17. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.18. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy ak pri platbe na účet predávajúceho neuhradil kúpnu cenu tovaru v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky; ak kupujúci neprevezme tovar na pošte v odbernej lehote 7 dní; ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od neho požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho ho inak  zaobstarať.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Kupujúci je povinný uvádzať úplné, pravdivé a presné osobné údaje, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky, a to emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

11.2. Osobné údaje kupujúcich sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@hobbyshop.sk.

Kupujúci uzatvorením zmluvy s predávajúcim, poskytuje súhlas predávajúcemu poskytnúť jeho e-mailovú adresu z informačného systému inej právnickej osobe - spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, Praha 8 - Karlín - prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk, za účelom vygenerovania dotazníka a možnosti hodnotenia predávajúceho kupujúcim, pre prípadné skvalitňovanie služieb v budúcnosti.

Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

11.3. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

11.4. Každý zákazník, ktorý sa sa na stránke www.hobbyshop.sk zaregistruje, má možnosť si sám dobrovoľne zvoliť, či má alebo nemá záujem odoberať novinky eshopu (tzv. newsletter). V prípade, že by časom dospel k rozhodnutiu neodoberať newsletter, môže sa z odberu odhlásiť buď prostredníctvom linku k odhláseniu newslettra, ktorý sa nachádza v každom odoslanom newslettri, alebo nás môže informovať o svojom rozhodnutí e-mailom na adrese info@hobbyshop.sk.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy uzatvorenej na diaľku t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky, ustanoveniami týchto obchodných podmienok, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto obchodných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo týchto obchodných podmienok je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

12.2. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.hobbyshop.sk

12.3. Orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1,Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71.

Posledná aktualizácia VOP: 25.5.2018

 

Všetky materiály publikované na internetovej stránke HobbyShop.sk sú chránené autorským zákonom.

Akákoľvek časť webovej stránky HobbyShop.sk nesmie byť skopírovaná elektronicky či mechanicky a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

 

M2MyZGRlMD